גישה לאתר ולאפליקציה והשימוש בהם, ובכלל זה בשירותים השונים המוצעים בהם כפופים לתקנון המפורט להלן המסדיר את היחסים בין המפעיל לבין המשתמש באתר ובאפליקציה

הרישום לאתר ולאפליקציה או עצם השימוש בהם מעידים על הסכמתך לתקנון, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותו בקפידה

האתר ו/או האפליקציה  מופעלים ע"י מספרה בקליק (להלן:"המפעיל") ומספקים פלטפורמה לזימון תורים אונליין

השימוש באתר ובאפליקציה כפוף לתנאי השימוש כמפורט להלן ובמדיניות  הפרטיות וכפי שיעודכנו מעת לעת

מפעיל האפליקציה שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באפליקציה ו/או באתר

ככל והשימוש באתר ו/או באפליקציה יהיה כרוך בהרשמה מתחייב המשתמש כי הפרטים כפי שיימסרו על ידיו יהיו נכונים ומדויקים ומתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובאפליקציה תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר

ככל והשימוש באתר ו/או באפליקציה יהיה כרוך בתשלום המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא ישלם התשלום , ככל שיידרש לכך מ מעת לעת,  באמצעות כרטיס אשראי ישראלי ואשר מצוי בבעלותו שיש לו הרשאה מפורשת לעשות בו שימוש

יובהר כי בהתאם להוראות החוק וכל דין, המפעיל אינו שומר את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, אלא מעביר את הנתונים לסליקה באמצעות חברת סליקה מורשית

המפעיל רשאי בכל עת וע"פ שק"ד הבלעדי להורות על ביטול  ו/או התליית עסקה רכישה,  במקרה זה ובמקרה זה בלבד, תשיב המפעיל למשתמש באופן יחסי כל סכום ששולם על ידו או תבטל את פעולת חיוב הכרטיס ו/או כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה

המשתמש רשאי לבטל מנוי בכל זמן שיבחר וזאת על ידי התקשרות עם שירות הלקוחות או על ידי ביטול מנוי באפליקציה . כאשר משתמש בוחר לבטל מנוי, חשבונו יבוטל וחיוב הוראת הקבע עבור המנוי יבוטל גם כן . כרטיס האשראי של המשתמש יפסיק להיות מחויב החל מהחודש העוקב של ביטול המנוי.

כל הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני ואחר, באתר, באפליקציה, בתכני האתר והאפליקציה ו/או בעיצובי ובכל עניין ודבר הקשור באתר ו/או באפליקציה הינן של המפעיל  בלבד ו/או של צדדים שלישיים שהרשו למפעיל להשתמש בהם. חל איסור על המשתמש לעשות שימוש שאינו מורשה בסימני המסחר הרשומים והלא רשומים וללא אישורו של המפעיל לכך מראש ובכתב

השימוש באתר ובאפליקציה ובשירותים המוצעים על ידי המפעיל אינם מיועדים לשימוש מסחרי כלשהו אלא לשימושו הפרטי בלבד של המשתמש וחל על המשתמש איסור גורף לעשות בהם כל שימוש מסחרי

המפעיל שומר על זכותו לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר ובאפליקציה או בכל חלק מהם, בכל עת שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד המפעיל בעניין זה

ידוע למשתמש כי ייתכן ותהיינה תקלות ו/או כשלים שונים בעת השימוש באפליקציה ו/או באתר, המשתמש משחרר את המפעיל מכל אחריות לכל כשל ו/או תקלה ככל שנתגלתה באפליקציה ו/או באתר

.מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים למפעיל לפי כל דין, המפעיל , על פי שיקול דעתו הבלעדית, יהיה רשאי לחסום את השימוש של המשתמש בכל עת וללא התראה מוקדמת, באתר, באפליקציה, בשירותים, או בכל חלק מהם,  וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש

 המשתמש נותן את הסמכתו להצגת תכנים של צדדים שלישים באתר ו/או פרסומות

המשתמש מאשר כי כל הסתמכות  על תוכן ככל שיפורסם  ו/או יקודם באתר יעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית בלבד. והוא משחרר את המפעיל מכל אחריות לכל נזק ו/וא הפסד או הוצאה ככל שתיגרם למשתמש בשל השימוש שנעשה ע"י המשתמש במידע

המשתמש מאשר כי כל נזק כספי או אחר ככל שייגרם לו בשל השימוש באפליקציה ו/או באתר אם בשל תכנים המופעים באתר ו/או בשל שימוש ישיר או  עקיף באתר ו/או באפליקציה ובכלל זה  חשיפה לתכנים שאינם ראויים והוא מאשר כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע, ומפעיל האפליקציה מסיר כל אחריות על התוכן הנ"ל

 המשתמש מאשר כי ידוע לו כי מפעיל האפליקציה אינו אחראי לאבטחה, לאמינות ולרמת הדיוק של התכנים באפליקציה ובאתר ובדרך יישומם

 המשתמש מאשר כי ידוע לו שמפעיל אפליקציה יהיה רשאי, בכל עת, להגביל ביחס למשתמשים מסוימים את השימוש באפליקציה, להתנות את השימוש בתנאים ו/או מגבלות מסוימים ו/או להפסיק את השימוש באפליקציה, כולה או חלקה והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האפליקציה וללא צורך בנימוק ו/או הסבר כלשהו

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המפעיל בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי  בשל שימו שבניגוד להוראות התקנון ו/או לכל דין

המשמש מאשר כי ידוע לו כי מפעיל האפליקציה יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי השימוש  את כל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע  כתוצאה מפעולות שנעשו על ידי המשתמש

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים  באתר ו/או באפליקציה ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האפליקציה, אלא אם מפעיל האפליקציה התיר זאת במפורש בכתב ומראש

מפעיל האפליקציה לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים

 המשמש נותן את הסכמתו לתנאי השימוש המפורטים בתקנון ובמדיניות הפרטיות והוא מאשר כי המפעיל יהיה רשאי לקבל מהמפעיל דיוור בכל דרך מדיה קיימת

המשמש מאשר כי המפעיל רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לשנות מעת לעת את מבנה האתר והאפליקציה, ואת השירותים הניתנים במסגרת האפליקציה ו/או האתר  ובכלל זה הפסקת הפעילות באתר ו/או באפליקציה

כל מחלוקת ו/או סכסוך הקשור לתקנון זה, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל

מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש באתר ובאפליקציה או לתקנון זה, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו

התקנון מהווה את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין המפעיל בקשר לשימוש שלך באתר ובאפליקציה

במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר התקנון יישאר בתוקפו ככתבו וכלשונו